Brepta, CZ

 
 
 
rotator2.jpg rotator2_1.jpg rotator3.jpg rotator5new.jpg
 
 
 
 

Brepta, CZ

Brepta je výukový a diagnostický program nielen pre logopédov - zahŕňa problematiku rozvoja komunikatívnych schopností v čo najširšom....
72,00 €
:
 

Brepta je vyučovací a diagnostický program nielen pre logopédov - zahŕňa problematiku rozvoja komunikatívnych schopností v čo najširšom poňatí. Program je zameraný predovšetkým na deti predškolského veku, možno ho však využiť aj u dospelých.

Program je určený aj pre deti so špecifickými poruchami učenia (znížená koncentrácia, poruchy reči, poruchy vnímania, dyslexia, dyskalkúlia, dysgrafia, a pod).

Jazyk: český

               Licencia:
               - rodina / s postihnutím jedinca, cenovo najvyhodnejšia
               - 1 PC
               - multilicencia / pre školy a inštitúcie
 
Základ programu tvorí databáza cca 900 zvukových podnetov (zvukov, citosloviec, slov, a viet). S každým zvukovým podnetom je spojený farebný obrázok. U väčšiny zvukových podnetov si môže logopéd nahrať cez mikrofón svoju variantu.

Program je navrhnutý tak, aby s ním mohol klient (teda aj malé dieťa) pracovať, aspoň v rámci jednotlivých úloh, úplne samostatne - aj preto je jeho ovládanie veľmi jednoduché. Základný princíp programu spočíva v tom, že počítač generuje ("číta" či "hovorí") rôzne zvukové podnety, ku ktorým klient vyberá zodpovedajúce obrázky. Tento princíp je zachovaný vo väčšine úloh, ktoré sú rozčlenené ako z hľadiska zložitosti zvukových podnetov, tak iz hľadiska zložitosti riešenia úloh.

Zmyslom programu je rozvíjať samostatnú, zábavnou a príťažlivou formou komunikatívne schopnosti klientov - od identifikácie zvukov, hudby a hlasu, cez detekciu, porovnanie a výber slabík, samohlások a spoluhlások. Súčasťou programu aj hry zo slovami (zdrobňování, slovné futbal, rýmovanie, hlasové domino a pexeso) a vetami (priradenie obrázku k prečítanej vete, voľný opis postupne sa meniaceho obrázku, doplnenie prečítané vety obrázkom, priradenie správneho tvaru prívlastku), fonačné a rytmická cvičenia.

 

V programe Brepta pracujete s 1.200 zvukovými podnetmi, ktoré sú spojené s obrázkami a sú rozčlenené do kapitol, podľa konkrétnych zvukových podnetov. V programe budete pracovať sa:
- zvuky
- citoslovcia
- slabikami
- spoluhláskami
- samohláskami
- Všeobecnými slovami
- vetami


Program je možné prispôsobiť (pomocou jeho nastavenie) úrovni akéhokoľvek klienta.
Každé nastavenie je možné uložiť a kedykoľvek nabudúce sa k nemu vrátiť.
Program je možné ovládať len pomocou dvoch tlačidiel (Medzerník a Enter).
Priamy a rýchly vstup do rôznych akcií, ktoré program ponúka, je možný cez lištu ikon a informácií, ktorá je na obrazovke úlohy umiestnená vždy na pravej strane obrazovky.

Z úloh programu sme do tejto ukážky vybrali:

1. V úlohách "Porovnanie" sa snažíte rozpoznať dva po sebe idúce zvukové podnety a určiť, či boli zhodné alebo rôzne. Pre určenie zhody alebo nezhody zvukových podnetov slúži diskriminačné symboly. Symbol pre rovnaké zvukové podnety je vždy vľavo a symbol pre rôzne zvukové podnety vždy vpravo. Po spustení úlohy sa objaví Vami zvolenej symboly a ozvú sa vždy dva zvukové podnety, zodpovedajúce kapitole programu z ktorej bola úloha Porovnanie spustený.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V úlohách "Priradenie obrázku k zvukovým podnetom" sa snažíte rozpoznať zvukové podnety a priradiť k nim zodpovedajúce obrázky.
Po spustení úlohy sa objavia dva alebo štyri obrázky (podľa nastavenej úrovne obtiažnosti) a ozve sa jeden tri zvukové podnety (opäť podľa úrovne obtiažnosti) zodpovedajúce kapitole programu z ktorej bol túto úlohu spustený. Úloha má štyri úrovne obtiažnosti.
Podobné úlohy aj na "sluchové pamäť", kde sa snažíte rozpoznať a zapamätať zvukové podnety a následne k nim priradiť zodpovedajúce obrázky.Po spustení úlohy sa najskôr ozve jeden tri zvukové podnety (podľa nastavenej úrovne obtiažnosti). Po časovej pauze (ktorú si môžete sami nastaviť v parametroch pre úlohu) sa objavia dva alebo štyri obrázky (opäť podľa úrovne obtiažnosti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V úlohách "Výber z radu zvukov (slov)" sa najskôr na obrazovke objavia veľký obrázok. Následne sa z počítača postupne ozve rad zvukových podnetov. Vašou úlohou je rozhodnúť sa, ktorý zvukový podnet patrí k zobrazenému obrázku.

4. Úloha "Reťazec slov" určite poznáte pod názvom SLOVNÉ FUTBAL.
Vašou úlohou bude zoradiť slová do reťazca tak, aby nasledujúce slovo začínalo na rovnaké písmeno (alebo na rovnakú slabiku), na aké končí slovo predošlej (hou-so / sa-no / no-že / že-na).
V spodnej časti obrazovky sa objavia štyri obrázky. Počítač prečíta názov prvého obrázka, ktorý sa potom sám presunie do hornej časti obrazovky. Spoznajte, na aké písmeno (prípadne slabiku) prečítané slovo končí a vyberte k nemu zo spodnej časti obrazovky slovo, ktoré na rovnaké písmeno (prípadne slabiku) začína. Týmto postupom skúste spojiť do reťazca všetky slová.
Pri presune kurzora medzi obrázkami v spodnej rade vám počítač prezradí ich názvy. .

5. Hra "Domino" je variantom na klasické domino s kockami a bodkami.
Na pravej strane obrazovky sú rozmiestnené dominovej kocky, ktoré však neobsahujú bodkami či číslice, ale obrázky. Ak vyberiete niektorú kocku, pravý obrázok z nej zmizne a počítač prečíta jeho názov. Tento názov si zapamätajte, a vyberte takú kocku, ktorá má na pravej alebo ľavej strane obrázok zodpovedajúci názvu, ktorý prečítal počítač.
Domino možno vyhrať vtedy, keď na pravej strane obrazovky nezostane žiadna kocka, alebo keď zostavíte dominovom hada celkom z trinástich kociek. Domiešavanie kociek (ak nie je možné žiadnu kocku z ponúknutých vybrať) je, tak ako v klasickom dominu, náhodné. Preto sa stáva, že domino nedá dohrať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Úloha "Popis zmeny obrázku" rozvíja samostatný slovný prejav a fantáziu klienta.
Na obrazovke sa objaví veľký obrázok z určitého prostredia (príroda, škola ...).
Stlačením klávesu ENTER doplňte obrázok o ďalšie predmety a postavy a pritom sa snažte vlastnými slovami popísať, čo sa na obrázku zmenilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. V úlohe "Doplnenie viet" budete dopĺňať básničky správnymi slovami tak, aby sa verše rýmovaly. V spodnej časti obrazovky sa objavia štyri obrázky a počítač prečíta prvý, ale nedokončený verš básničky, ktorý sa objaví napísaný v hornej časti obrazovky. Skúste vybrať z ponúkaných obrázkov ten, ktorý najlepšie doplnia nedokončenú vetu. Úloha je splnená po zložení celej básničky. Pri presune medzi obrázkami v spodnej rade vám počítač prezradí ich názvy.

Programy multimediálne, sú vytvorené pre Windows 98 a vyššie. S tým súvisí aj vyššie nároky na vybavenie počítača. Odporúčame počítač PC / Pentium 90 a lepší / 300 MB na pevnom disku / 16 MB pamäte RAM (lepšie 32) / zvukovú kartu / CD-ROM mechaniku / reproduktory / grafickú kartu s viac než 256 farbami / vhodný je aj mikrofón.